IVAP - 2024 - Enquestes de Cursos / Seminaris - Alumne

Introduísca el seu DNI

INSTRUCCIONS:

El DNI es considera una clau d'accés.

Les resPOSTes enviades seran processades de forma GLOBAL i es garantirá l'anonimat.

L'IVAP, dins dels seus objectius, contempla com a prioritária l'avaluació de les accions formatives dels empleats públics.

Per a la seua consecució i que ens ajudará a dissenyar una enquesta que pretén conéixer el grau de satisfacció de la formació rebuda, ajudant-nos a mantindre els estándards de qualitat que ens hem fixat, peró també amb perspectiva, que ens permeta la vigilíncia i establiment de necessitats.

Volem que el disseny de la formació deixe de ser una tasca d'uns pocs i passe a ser una actitud GLOBAL de tots els empleats públics.

Estem especialment interessats a atendre les vostres necessitats, i en esta línia podrem desenvolupar el nostre procés de millora, buscant noves fórmules i camps de formació que satisfacen les vostres necessitats individuals i grupals.

Per tot aixó, us sol.licitem que ompliu l'enquesta adjunta.

Els valors numérics de les resPOSTes van des del nivell 1 (molt poc), al nivell 5 (totalment).