2104 - FORMACIÓ PER AL TELETREBALL

Objetius: Dotar el personal de l'administració dels coneixements i habilitats necessaris per a poder teletreballar.

Mostrar la normativa relacionada amb el teletreball.

Aplicar la ciberseguretat al teletreball.

Identificar com afecta la protecció de dades a la documentació que es maneja aplicada al teletreball.

Conéixer els riscos relacionats amb la salut en el teletreball.

Adquirir una competència bàsica en aquelles eines que ens possibilitaran teletreballar.

Desenvolupament de competències digitals 1.3
Contingut: Formació teòrica/pràctica en les àrees que necessita el personal empleat públic per a prestar serveis a la modalitat de teletreball:
- Normativa en el treball
- Ciberseguretat
- Protecció de dades
- Seguretat i salut laboral
- Eines TIC
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP