2116 - LLEI 39/2015 DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Objetius: Conèixer l'objecte de la Llei 39/2015 i el seu àmbit d'aplicació objectiu i subjectiu.

Aplicar el procediment establit en la Llei 39/2015 per a la producció d'actes i resolucions administratives.

Conèixer els documents públics administratius així com la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les Administracions Públiques.
Contingut: Mòdul 1: Principis i regles generals.
Mòdul 2: L'interessat: drets.
Mòdul 3: Com actua una administració?
Mòdul 4: L'acte administratiu. Procediment administratiu.
Mòdul 5: Com invalidar un acte administratiu?
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP