2117 - CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

Objetius: Introduir i comprendre la sistemàtica de la LCSP (Llei de Contractes del Sector Públic).

Comprendre els elements estructurals d'un contracte i la seua configuració en el sector públic.

Comprendre el procediment a través del qual es genera l'expedient de contractació.

Comprendre els procediments de selecció de contractistes per part de l'administració.

Identificar les singularitats en matèria d'execució respecte a la contractació administrativa.

Comprendre les formes en les quals es produeix l'extinció dels contractes administratius.
Contingut: Mòdul 1. Evolució i singularitats de la normativa espanyola en material de contractació.
Mòdul 2. Elements del contracte.
Mòdul 3. Procediment: com preparar, adjudicar i executar un contracte administratiu.
Dirigit : a personal dels grups A1, A2, B, C1, C2 i APF
Hores formació: 20
Lloc: A través d'Internet
Impartit per: IVAP