Preguntes freqüents

Participació

Qui pot participar en l'oferta?

Pot participar en les activitats formatives el personal al servei de l'Administració de la Generalitat gestionat per la Direcció General de Funció Pública, independenment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

Puc participar en un curs estant de permís, excedència o baixa médica?

El personal empleat públic pot acudir a activitats formatives durant els permisos de maternitat, paternitat, excedències per motius familiars i incapacitat temporal, sempre que el seu estat de salut ho permeta.

Puc deixar d'assistir a alguna sessió dels cursos justificadament?

No s'admeten les justificacions de les faltes d'assistència als cursos (visites mèdiques, emergències, etc). Es pot faltar a un màxim del 15% de les hores totals del curs. Si no s'arriba al 85% de les hores totals del curs, no es pot obtenir el certificat.

Puc descarregar-me el temari d'un curs autoformatiu?

Únicament es poden descarregar els documents que apareixen en el apartats APUNTS i PÍNDOLES FORMATIVES del Banc de coneixement.

Puc superar un curs autoformatiu si he superat el número màxim d'intents en un qüestionari?

No, si vols superar el curs i obtindre el certificat hauràs d'esperar a la publicació d'una nova edició del curs o a la publicació del següent Pla de formació per a inscriure't novament i tornar a fer el curs.

Puc saber els cursos que ja s'han realitzat en el pla de formació actual?

Pots consultar els cursos que anem realitzant per mesos en l'apartat "FORMACIÓ – información sobre l'oferta formativa i calendari". Al final de la página, en l'apartat "CALENDARI", actualitzem els cursos que inicien la seua impartició cada mes.

 

Puc cobrar dietes i desplaçament per a la realització del curs?

L'assistència als cursos no dona lloc a cap indemnització ni gratificació.

Sol·licitud

Com se sol·licita un curs del Pla de formació vigent?

Els cursos es presenten a través de l'adreça electrònica que s'indica a continuació:

Sol·licitud de cursos

Com puc accedir a la realització dels cursos autoformatius?

Hauràs de matricular-te en el curs en l'apartat "Cursos autoformatius" de la web de l'IVAP. Amb la sol·licitud se't facilitaran les dades d'accés a l'aula virtual, on tindràs disponible el curs a partir de l'endemà de sol·licitar-lo.

Cursos autoformatius

Com puc saber si hi ha places vacants en algun curs?

Durant tot l'any, l'IVAP informarà en la seua pàgina web de les places vacants que es produïsquen en els seus cursos, amb la finalitat d'optimitzar l'acció formativa oferida; a partir d'aquest moment es podrà formalitzar la matrícula mitjançant la seua pàgina web, en l'apartat «Vacants» de la pàgina principal. En qualsevol cas, és necessària la confirmació per part de l'IVAP de l'assistència al curs.

Acabe d'incorporar-me a la GVA, com em done d'alta per a realitzar cursos?

No t'has de registrar, les teues dades apareixen de forma automàtica quan s'inscriu la teua presa de possessió en Registre de Personal.

Intente inscriure'm en cursos autoformatius i posa que el meu DNI no existeix o que pertanc a un organisme no autoritzat, què he de fer?

Has d'esperar a què les teues dades s'actualitzen en la nostra base de dades, açò succeirà quan la teua presa de possessió estiga inscrita en el Registre de Personal.

Com puc consultar els cursos que he sol·licitat?

Pots consultar els cursos sol·licitats amb el teu DNI de dues formes:

Quants cursos es poden sol·licitar, i en quin termini?

Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de 10 cursos per cada convocatòria formativa. Se n'exclouen:

 • Les accions formatives dels programes d'APRENENTATGE AUTÒNOM i SOCIAL, FORMACIÓ PER A LA DOCENCIA, ACOLLIMENT i OBERT FLEX 112.
 • Els cursos autoformatius.
 • Els cursos següents, amb la finalitat de complir amb el Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, els cursos següents:
  • Detecció i prevenció social de la violència de gènere des de l'administració.
  • Prevenció de la violència de gènere per mitjà de les xarxes socials.
  • Els processos de violència de gènere des de la perspectiva judicial, jurídica i psicològica.
  • Taller de llenguatge: el seu ús natural en les nostres llengües.
 • Els cursos del Programa d'Aprenentatge Permanent de les àrees de Valencià i de Multilingüisme.

El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'IVAP serà el que es determine en cada convocatòria de les accions formatives.

 

Si he sol·licitat 10 cursos en la oferta formativa, quants puc sol·licitar en l'apartat de "vacants"?

Se'n poden sol·licitar els que es considere oportú: no n'hi ha un nombre limitat.

Cal tindre en compte que, per a la realització dels cursos de l'apartat de vacants, heu de rebre prèviament un correu de convocatòria de l'IVAP.

Selecció

Si sóc seleccionat però no puc assistir, què he de fer?

La renúncia o la conformitat per a participar hauran d'efectuar-la les persones seleccionades mitjançant tramitació telemàtica, en un termini màxim de tres dies naturals a comptar des de la comunicació, a través del tràmit "Confirmació d'assistència a cursos del Pla de l'IVAP".

L'assistència i participació del personal seleccionat en l'activitat formativa són obligatòries. Qui, havent sigut seleccionat per al curs, no puga participar-hi per causa de força major degudament justificada o necessitat del servei manifestada de manera documentada per la persona responsable del centre directiu, haurà de comunicar-ho a l'IVAP abans del començament del curs.

Iniciat el curs, l'abandó o les renúncies no justificades seran penalitzades en la realització d'accions formatives organitzades per l'IVAP.

Com sé si m'han seleccionat per a un curs?

A les persones participants seleccionades se'ls comunicarà que han sigut admeses mitjançant correu electrònic al seu compte corporatiu (gva.es).

Les persones amb discapacitat seleccionades que confirmen la seua assistència i requerisquen mesures d'adaptació hauran d'indicar a l'IVAP, mitjançant el formulari de contacte disponible en la web de l'IVAP (Consulta / incidències formació) el tipus d'adaptació que sol·liciten, d'acord amb la classificació següent:

 • Necessitat d'intèrpret de llenguatge de signes.
 • Sistema Braille de lectoescriptura.
 • Altres, amb especificació de quines.

 

Quins són els criteris de selecció?

Per ordre de prioritat:

 • 1. Per als cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reuneixen.
 • 2. L'IVAP donarà preferència a les peticions dels sol·licitants que no hagen realitzat cursos de formació en els últims 3 anys.
 • 3. Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o que hi hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat.
 • 4. Caldrà equilibrar percentualment en la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació.
 • 5. En la selecció haurà de tindre's en compte la reserva del 3% de places per a persones amb discapacitat.
 • 6. Es prioritzaran les propostes d'assistència que realitzen les conselleries i organismes per a la millora de les competències dels seus efectius per a l'acompliment del lloc de treball.
 • 7. Les secretaries generals administratives i responsables dels organismes autònoms podran proposar l'admissió d'aquelles persones que s'hagen incorporat al seu lloc de treball amb posterioritat a la publicació de l'última convocatòria, a aquelles accions formatives directament relacionades amb les funcions del lloc que exerceixen i en les quals es considera necessària la participació d'aquest personal.
 • 8. En cas d'empat entre sol·licitants, en aplicació dels criteris anteriors, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

 

Certificats

Com puc descarregar els certificats dels cursos?

Els certificats s'emetran en suport electrònic. Per a garantir la seua autenticitat i integritat seran firmats electrònicament i se'ls aplicarà un segell de temps electrònic. Estaran a la disposició de l'alumnat dels cursos en la pàgina web de l'IVAP, en l'enllaç següent:

IVAP-CERTIFICATS: Portal de certificats de l'IVAP

 

Quan i com puc rebre el certificat del curs que he realitzat?

Quan l'IVAP expedisca els corresponents certificats, rebreu un correu electrònic en què se us notificarà que els teniu disponibles en el seu web.

Aquests certificats són remesos directament al Registre de Personal i consten en el full de serveis, al qual es pot accedir des del portal Funcion@GVA, Intranet del personal empleat públic.

Per a aconseguir el teu certificat: Certificat de cursos

Puc faltar una jornada a un curs i obtindre'n el certificat?

Depèn de la durada del curs i de la d'una jornada. Es pot obtindre el certificat sempre que s'acredite l'assistència al 85% de les hores totals del curs (és a dir, es pot faltar a un màxim del 15% de les hores).

Cal que presente els meus certificats en el Registre de Personal una vegada els descarregue de la pàgina de l'IVAP?

No cal, ja que des de l'IVAP es remeten tots els certificats de l'alumnat i el professorat, personal empleat públic, que pertanga a l'Administració de la Generalitat, gestionat per la Direcció General de la Funció Pública, perquè s'incorporen al seu Full de Serveis.

Què he d'acreditar per rebre el certificat del curs que he realitzat?

El personal admés a una acció formativa obtindrà el certificat d'aprofitament sempre que s'acredite la superació de l'avaluació final del curs, realitze l'enquesta de satisfacció i es complisquen els següents criteris:

 • a) Cursos presencials, telepresencials i híbrids: l'assistència, com a mínim, a les sessions que suposen un 85% de les hores de la duració total del curs i, si és el cas, que s'hagen fet les tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades per l'equip docent.
 • b) Cursos en línia: Lectura del 85% dels continguts, superar tots els qüestionaris amb un 60% d'encerts i haver realitzat i superat el 85% d'altres activitats avaluables pel tutor/a fixades en el programa o encomanades per l'equip docent, qualsevol que siga el seu format (tasques, tallers, participació en fòrums, etc.).
 • c) Cursos autoformatius: lectura del 90% dels continguts i superar els qüestionaris amb un 70% d'encerts.
 • d) Cursos mixtos: s'aplicarà l'addició dels criteris fixats per a les modalitats que combine.

El personal admés en els cursos específics per a la provisió de llocs de les agrupacions de llocs de treball obtindrà el certificat de superació d'aquests quan complisquen les següents condicions:

 • a) Assistència a totes les sessions completes del curs, excepte causa justificada, i en aquest cas l'absència no podrà superar el 10% de les hores totals del curs.
 • b) Realització de totes les tasques encomanades per l'equip docent i superació de l'avaluació continuada.
 • c) Superació de la prova final amb la qualificació que dispose l'organització del curs, que no podrà ser inferior a un 7, en l'escala de 0 a 10.

 

Com puc accedir a la realització de l'enquesta?

És requisit necessari per a completar l'expedient, i poder expedir-te el certificat d'assistència, que a partir de l'últim dia del curs emplenes on-line l'enquesta final de curs que trobaràs en "AVALUACIÓ DEL CURS - ENQUESTA ALUMNE", a la qual pots accedir amb el teu DNI i que tindràs disponible durant deu dies naturals.

Ens importa molt la teua opinió, solament així continuarem avançant i millorant.

Has d'emplenar l'enquesta després de finalitzar els cursos PRESENCIALS, ON LINE i TELEPRESENCIALS.

 

Transferència de l'aprenentatge

Què és la transferència de l'aprenentatge?

És un instrument que té com a objectiu facilitar a l'alumnat la transferència de l'aprés al seu lloc de treball.
 

Qui participa en la transferència de l'aprenentatge?

 • L'alumnat que ha format part d'un curs formatiu organitzat per l'IVAP,
 • el personal docent,
 • la persona responsable de qui depén l'alumne.
 

Què és l'espai de transferència de l'aprenentatge?

L'espai de transferència de l'aprenentatge és un espai creat a l'aula virtual amb una sèrie de recursos necessaris per a avaluar l'impacte de l'activitat formativa en les funcions que desenvolupa l'alumnat en el seu lloc de treball.

 

Com s'accedix a l'espai de transferència de l'aprenentatge?

L'alumnat, tutors i responsables de l'alumnat matriculats en l'edició de la transferència hauran d'accedir a l'edició per ací (AULA VIRTUAL).

 

Què m'oferix la transferència de l'aprenentatge?

L'IVAP posa a la teua disposició, durant un mes, al docent que va impartir l'acció formativa perquè realitze un acompanyament actiu amb l'objectiu que poses en pràctica el coneixement adquirit en el teu lloc de treball.

 

Quan comença la transferència de l'aprenentatge i on es realitza?

Comença l'endemà de la finalització del curs formatiu i té una duració d'un mes. Es realitza en un espai virtual col·laboratiu (AULA VIRTUAL) on disposaràs de fòrums en els quals pugues plantejar dubtes que et puguen sorgir a l'hora d'aplicar els coneixements adquirits en el lloc de treball.

 

He d'entregar algun treball?

Sí, per a avaluar la transferència de l'aprenentatge hauràs de redactar un document amb una extensió màxima de 700 paraules en el qual exposes l'aplicació del coneixement adquirit en el lloc de treball. No obstant això, l'equip docent pot acordar amb l'IVAP el disseny d'una tasca específica adaptada al contingut de l'acció formativa concreta.

Així mateix, et demanarem que emplenes una enquesta que ens ajude a valorar la transferència de la formació i els coneixements adquirits al lloc de treball.

Finalment, si s'estima convenient, se't convocarà a una sessió amb el docent i la resta de l'alumnat, d'un màxim de 2 hores, en la qual pugues posar en comú conclusions del procés de transferència del coneixement al lloc de treball.

 

Com a alumne, rebré un certificat de l'edició de la transferència de l'aprenentatge?

La participació en la transferència de l'aprenentatge no se certifica.