Preguntes freqüents

Participació

Qui pot participar en l'oferta?

Pot participar en les activitats formatives el personal al servei de l'Administració de la Generalitat gestionat per la Direcció General de Funció Pública, independenment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

Puc participar en un curs estant de baixa?

Els empleats i les empleades públics poden acudir a activitats formatives durant els permisos de maternitat, paternitat, excedències per motius familiars i incapacitat temporal, sempre que el seu estat de salut ho permeta.

Puc cobrar dietes i desplaçament per a la realització del curs?

L'assistència als cursos no dona lloc a cap indemnització ni gratificació.

Puc justificar les faltes d'assistència als cursos?

Els justificants per les faltes d'assistència als cursos (visites mèdiques, emergències, etc) no són admesos. Es pot faltar a un màxim del 15% de les hores totals del curs.

Sol·licitud

Com se sol·licita un curs?

Els cursos es presenten a través de l'adreça electrònica que s'indica a continuació:

Sol·licitud de cursos

Si he sol·licitat 5 cursos en la oferta formativa, quants puc sol·licitar en l'apartat de "vacants"?

Se'n poden sol·licitar els que es considere oportú: no n'hi ha un nombre limitat.

Quants cursos es poden sol·licitar, i en quin termini?

Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de 5 cursos per cada convocatòria formativa. Se n'exclouen:

 • Les jornades i seminaris
 • Els cursos autoformatius
 • Amb la finalitat de complir amb el Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, els cursos següents:
  • Prevenció de la violència de gènere amb població jove.
  • Prevenció de la violència de gènere per mitjà de les xarxes socials.
  • Igualtat i comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'IVAP serà el que es determine en cada convocatòria de les accions formatives.

Durant tot l'any, l'IVAP informarà en la seua pàgina web de les places vacants que es produïsquen en els seus cursos, amb la finalitat d'optimitzar l'acció formativa oferida; a partir d'aquest moment es podrà formalitzar la matrícula mitjançant la seua pàgina web, en l'apartat «Sol·licitud places vacants». En qualsevol cas, és necessària la confirmació per part de l'IVAP de l'assistència al curs.

Com puc accedir a la realització dels cursos autoformatius?

Hauràs de matricular-te en el curs en l'apartat "Cursos autoformatius" de la web de l'IVAP. Amb la sol·licitud se't facilitaran les dades d'accés a l'aula virtual, on tindràs disponible el curs a partir de l'endemà de sol·licitar-lo.

Cursos autoformatius

Com puc realitzar l'enquesta d'un curs autoformatiu?

Els cursos autoformatius no tenen enquesta de valoració.

Selecció

Quins són els criteris de selecció?

Per ordre de prioritat:

 1. Per als cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reuneixen.
 2. L'IVAP donarà preferència a les peticions dels sol·licitants que no hagen realitzat cursos de formació en els últims 3 anys.
 3. Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o que hi hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat.
 4. Caldrà equilibrar percentualment en la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació.
 5. En cas d'empat entre sol·licitants, en aplicació dels criteris anteriors, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

Com sé si m'han seleccionat per a un curs?

A les persones seleccionades se'ls notificarà personalment que hi han sigut admeses, si és possible amb 15 dies d'antelació respecte de l'inici del curs, per mitjà del correu electrònic.

Si soc seleccionat però no puc assistir, què he de fer?

La renúnica o la conformitat a participar-hi, una vegada feta la selecció i notificada, hauran d'efectuar-se per escrit, per mitjà del correu electrònic, en un termini màxim de 3 dies naturals a comptar de la notificació.