Visualització de contingut web

Compromís institucional

L'Administració de la Generalitat està en ple procés d'evolució cap a un nou model d'actuació pública; un model presidit per l'excel·lència en la qualitat, per l'establiment de noves fórmules de gestió i per una millor atenció i informació als ciutadans i ciutadanes.

Les persones són el factor clau de l'Administració pública. El seu paper és imprescindible per al perfeccionament en la prestació dels serveis públics. La imatge, el prestigi i la credibilitat de l'Administració depenen, essencialment, de les persones.

La formació constitueix la principal eina estratègica per a respondre a les situacions de canvi i d'adaptació de l'Administració pública als nous escenaris socials i tecnològics; així mateix, és un vehicle de comunicació imprescindible, de transmissió de valors i de cohesió interna.

Mitjançant la formació, els empleats i les empleades de l'Administració disposen d'un instrument que contribueix al seu desenvolupament tant personal com professional i millora les seues qualitats com a servidors i servidores públics.

Visualització de contingut web

Presentació del servei

L'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) té encomanades les funcions de planificació i gestió de la formació de les persones al servei de la Generalitat. L'IVAP fonamenta la seua gestió en l'aplicació d'un model integral d'avaluació de les necessitats formatives dels empleats i les empleades públics, així com en la valoració dels resultats de la formació i del seu impacte en la nostra administració; tot això, realitzat des de les premisses de la qualitat i de la millora contínua.

Aquesta carta de serveis té com a objectiu fer públics els compromisos adquirits per l'IVAP amb els seus destinataris i destinatàries, que són els nostres empleats i empleades, i constitueix una garantia de qualitat en la seua formació. Això es realitza a través de l'optimització dels recursos didàctics, materials i personals dels processos formatius.

La carta de serveis expressa i articula una aspiració de millora contínua del nivell professional dels empleats i empleades públics, la qual cosa redunda en la prestació d'un servei de major qualitat per als ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

Visualització de contingut web

Compromisos de qualitat amb la ciutadania

ÀREA DE COMPROMÍS INDICADORS ASSOCIATS VALORS OBJECTIUS
Rigor i publicitat Publicació del pla abans de l'1 de febrer. 100%
Antelació en la comunicació Notificació personalitzada als alumnes seleccionats per a cursos de formació abans de quinze dies naturals de realització del curs. 100%
Professionalitat Nombre d'alumnes a què s'ha oferit el qüestionari de satisfacció i de detecció de necessitats. 100%
Nombre d'informes dels professors i professores sobre l'acció formativa. 100%
Valoració mitjana anual de les enquestes sobre professors i professores superior a 3,5 sobre una escala d'1 a 5. 100%
Accessibiltat i capacitat Nombre de dies que està disponible en la pàgina web de l'IVAP el qüestionari de detecció de necessitats. 100%
Nombre d'adaptacions que garanteixen l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. 100%
Nombre de cursos amb material disponible en la web de l'IVAP abans de l'inici del curs.. 100%

 

Visualització de contingut web

IVAP