Preguntes freqüents

Convocatòria i detecció de necessitats

On puc trobar informació sobre les accions formatives?

Podré consultar la informació de les accions formatives oferides en la convocatòria del Pla de Formació en l'apartat Inscripció a accions formatives en la pestanya Formació.

Tinc alguna cosa a aportar, com puc participar amb l'IVAP?

Pots participar amb l'IVAP mitjançant els grups de discussió i entrevistes o oferint la teua acció formativa. Punxa ací per a saber més.

He detectat una necessitat formativa, com puc comunicar-la a l'IVAP?

Pots fer saber a l'IVAP, la necessitat formativa, emplenant un senzill qüestionari al qual podràs accedir punxant (Ací)

De quines accions formatives soc destinatari/destinatària?

Les accions formatives es classificaran de la següent manera:

PROGRAMA D'APRENENTATGE AUTÒNOM I SOCIAL
Està conformada per accions formatives no configurades com a cursos, que faciliten al personal organitzar individualment el seu aprenentatge o possibiliten la trobada i intercanvi d'experiències professionals.

PROGRAMA D'APRENENTATGE PERMANENT
Les accions formatives d'aquest programa s'organitzen en les següents àrees:
• Formació general. Comprén un conjunt d'accions formatives de caràcter transversal, dirigides a tot el personal empleat públic inclòs com a destinatari del Pla, amb independència de la conselleria o organisme al qual es troben adscrits.
• Formació específica. Recull accions formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms, i estan dirigides preferentment al personal adscrit als seus departaments o a determinats col·lectius.

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A la DOCÈNCIA EN L'IVAP

Té com a objectiu millorar la qualitat de l'oferta formativa i fomentar comunitats i xarxes de col·laboració entre els agents implicats en el seu desenvolupament.

PROGRAMA DE CURSOS ESPECÍFICS PER A la PROVISIÓ DE LLOCS DE LES AGRUPACIONS DE LLOCS DE TREBALL
A través d'aquest programa es realitzaran els cursos específics previstos en l'article 40 de la llei 4/21, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, que habiliten per a participar en els procediments de provisió de llocs adscrits a una agrupació de llocs de treball, escala o agrupació professional funcionarial.

PROGRAMA D'ACOLLIMENT
El Programa d'Acolliment té com a objectiu assistir al personal de nou ingrés o que canvie de lloc de treball en l'Administració de la Generalitat.

PROGRAMA OBERT FLEX112
L'objecte d'aquest programa és assistir al personal que haja de fer front a necessitats formatives ocasionades amb posterioritat a l'aprovació del pla de formació.

JORNADES, SEMINARIS I SESSIONS INFORMATIVES
Es tracta d'altres accions formatives no configurades com a cursos, dedicades a temes que són d'interés per a l'organització per la seua rellevància o novetat, i que permeten alhora la trobada i intercanvi d'experiències professionals del personal de l'Administració de la Generalitat.

ALTRES ACCIONS FORMATIVES NO CERTIFICADES
Trobem diferents accions per a aprendre al ritme que cadascun decidisca, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament personal i professional en el lloc de treball. Entre les quals es troben:

• Anotacions
• Píndoles formatives
• Comunitats de coneixement

Per quines modalitats d'accions formatives puc optar?

Presencial → En el desenvolupament del procés d'ensenyament–aprenentatge l'alumne i el professor es troben en la mateixa dimensió espai–temporal. L'aprenentatge es desenvolupa a través de classes, tutories dirigides, etc.

En línia → En aquesta modalitat és fonamental la figura del tutor i els continguts multimèdia. L'alumnat comparteix l'espai en la xarxa a través de l'aula virtual, però no coincideixen simultàniament en el temps de realització de l'activitat formativa. El principal avantatge d'aquesta modalitat és l'adaptació a la disponibilitat de cada alumna o alumne.

Telepresencial → L'equip docent i l'alumnat es relacionen forma sincrònica a través d'Internet.


Autoformativa→ Sense tutorització de l'equip docent.


Mixta → Combina qualsevol de les modalitats anteriors.

Híbrida → Combina presencial i telepresencial.