Visualització de contingut web

Funcions

L'Institut Valencià d'Administració Pública es crea mitjançant un Decret del Consell de 28 de gener de 1980, com a òrgan entorn del qual gira la política de formació del personal al servei de les distintes administracions públiques de la Comunitat Valenciana, i es troba adscrit a la Consellería de Justícia,Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,, dependent de la Direcció General de Recursos Humans.

El Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, estructura la Subdirecció General de l'Institut Valencià d'Administració Pública en: Servei de Formació i Estudis i Servei de Programació i Gestió, amb les funcions que s'hi indiquen.

La Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat,en el seu artícle 64, que correspondrà a l'IVAP:

 • Participar en la formació i perfeccionament del personal al servei dels ens del sector públic instrumental de la Generalitat, i també de les institucions mencionades en l'article 20.3 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana i d'altres administracions  públiques, en els termes que s'establisquen en els acords de cooperació interadministrativa que puguen subscriure's.
 • Així mateix, per a facilitar l'accés de la ciutadania a la formació especialitzada en les  matèries relacionades amb l'administració, la gestió i les polítiques públiques, i sense perjudici dels convenis i acords que s'establisquen amb les universitats públiques  valencianes, l'IVAP, en els seus plans de formació, oferirà la possibilitat d'accedir a la seua oferta formativa als que encara no tinguen la condició de personal empleat públic, i per a això, podran percebre les taxes i els preus públics que es determinen en el seu  moment

Visualització de contingut web

Servici de Formació i Estudis

 • Planificar la posada en marxa dels plans formatius.
 • Gestionar l'acció formativa i de perfeccionament del personal al servici de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
 • Gestionar l'homologació dels cursos formatius i de perfeccionament impartits per altres òrgans de la Generalitat o altres òrgans de l'Administració pública.
 • Dissenyar els criteris d'execució establits en els plans formatius, i aquells que afecten l'homologació dels cursos.
 • Recopilar documentació en matèries referents a l'administració i gestió pública, i a la formació i perfeccionament del personal al seu servici.
 • Realitzar treballs d'investigació referents a l'administració i gestió pública, i a la formació i perfeccionament del personal al seu servici.
 • Coordinar i gestionar els processos d'avaluació implantats en els plans de formació.
 • Planificar, organitzar i executar els cursos derivats dels processos de selecció i promoció del personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat.
 • Participar en la formació i perfeccionament del personal al servici d'altres administracions públiques, en els termes que s'establisquen en els acords de cooperació interadministrativa que puguen subscriure's.

Visualització de contingut web

Servici de Programació i Gestió

 • Realitzar la planificació i programació econòmica i pressupostària dels plans de formació i accions formatives del personal la gestió dels quals corresponga a l'IVAP.
 • Efectuar la gestió econòmica i el seguiment comptable dels fons relatius a la formació contínua i especialitzada corresponents als plans de formació i accions formatives del personal encarregats a l'IVAP.
 • Elaborar informes i propostes sobre l'execució econòmica i pressupostària, així com supervisar i controlar les despeses i els ingressos vinculats a les accions formatives assignades a l'Institut.
 • Gestionar i realitzar el seguiment administratiu, econòmic i comptable dels acords i convenis de col·laboració en matèria de formació de personal amb altres administracions públiques, organismes i institucions, en els quals participe la conselleria a què estiga adscrit l'IVAP, així com elaborar els informes d'avaluació que se li encarreguen en relació amb estos.