Guia del procediment de sol·licitud d'homologació

Què es pot demanar?

Homologació d'accions formatives adreçades a empleats i empleades públics que presten servei en les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana i que es realitze en l'àmbit territorial d'aquesta.

Qui pot demanar-ho?

Entitats promotores, que són:

 •  Les entitats locals
 •  La Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
 •  Les Corts i institucions de la Generalitat  (la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valenciá de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social)
 • Les universitats que pertanyen al sistema universitari valencià.
 • Les entitats i organismes a què es refereix l'article 2 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, podran sol·licitar l'homologació d'accions formatives quan complisquen els següents requisits:
  • Que els estatuts o reglaments reguladors de la seua activitat recullen entre les seues finalitats, la formació i la investigació en matèries vinculades amb la gestió de les administracions públiques.
  • Que les accions formatives estiguen enquadrades en les àrees de coneixement que els són pròpies.
  • Que acrediten experiència en formació de recursos humans d'organitzacions públiques en àrees de coneixement relacionades amb les administracions públiques.
 •  Els col·legis professionals de funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter estatal legalment constituïts, els respectius àmbits territorials dels quals estiguen compresos dins del propi de la Comunitat Valenciana, quan complisquen els requisits.
 • Excepcionalment, les diverses conselleries de l'Administració de la Generalitat podran sol·licitar l'homologació de cursos singulars quan es tracte de matèries no recollides en els plans de formació de la Generalitat, o quan per necessitats sobrevingudes no hagen pogut remetre les seues propostes formatives dins del termini establit.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any, amb almenys dos mesos d'antelació respecte de l'inici de la formació sol·licitada.

En cap cas es podran homologar accions formatives una vegada iniciades.

 

On cal adreçar-se?

Cal utilitzar el procediment de tramitació electrònica Z de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, sense perjudici del que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quina documentació és necessària?

Per a totes les entitats promotores:

 • Títol.
 • Objectius operatius.
 • Personal destinatari i percentatge d'empleats i empleades públics.
 •  Nombre de places.
 • Programa.
 •  Continguts.
 •  Metodologia.
 • Materials educatius (quan ho requerisca el curs).
 • Nombre d'hores lectives.
 •  Nombre d'edicions.
 • Currículum dels professors i/o professores..
 • Dates i lloc d'impartició
 • Criteris de selecció.
 • Sistema d'avaluació del curs i dels seus resultats formatius

 

A més, les entitats i organismes a què es refereix l'article 2 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic Instrumental i de subvencions i els col·legis professionals de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, legalment constituïts, hauran d'acompanyar, la primera vegada que sol·liciten una homnologació, la  documentació següent:

 

 • Una còpia compulsada dels estatuts, acta fundacional o document de constitució, en el que conste les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrit, si és el cas, en el corresponent registre oficial, llevat que es troben ja en poder de la Generalitat i sense perjuí de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal
 • Una memòria justificativa de l'experiència en l'execució d'activitats formatives d'organitzacions públiques, o en àrees de coneixement relacionades amb les administracions públiques.

De vegades posteriors, i només en el cas que s'hagueren produït variacions en el seu contingut, hauran d'acompanyar novament la documentació indicada.

En el cas de la sol·licitud d'homologació d'accions formatives adreçades a funcionaris i funcionaràries amb habilitació de caràcter estatal, s'haurà d'incloure en la sol·licitud la valoració dels mèrits generals.

Quins requisits han de complir?

 • Contingut: haurà de tindre relació amb les competències i pràctica professional dels empleats i empleades públics que presten serveis en les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana o considerar-se d'interés per a la formació i el perfeccionament d'aquells. Les accions formatives inclouran l'avaluació dels resultats obtinguts per les persones que hi participen, de manera que s'acredite l'assimilació dels continguts.
 • Duració: els cursos o accions formatives hauran de tindre una duració igual o superior a 15 hores, llevat que es modifique la normativa que regule els barems aplicables a la promoció professional dels empleats i les empleades públics que preste servei en l'Administració de la Generalitat.
 • Modalitat: presencial, a distància, i/o en modalitat de teleformació, o en qualsevol altre mitjà que garantisca la qualitat de la formació.
 • Professors i professores: hauran de tindre experiència en formació o en llocs de treball relacionats amb l'acció formativa i solvència acadèmica acreditades, en cap cas el  seu nivell de capacitació pot ser inferior al requerit a les persones que hi participen.
 • Publicitat i criteris de selecció: l'òrgan convocant haurà de garantir la publicitat de l'acció a realitzar i utilitzar els mitjans proporcionats a l'amplitud dels col·lectius destinataris d'aquesta. La selecció dels alumnes es realitzarà utilitzant criteris objectius basats en principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
 • Avaluació de l'acció formativa: les accions formatives l'homologació de les quals se sol·licite, hauran d'incloure previsions sobre l'avaluació de l'activitat i dels professors i professores. La direcció general competent, en matèria de formació de l'Administració autonòmica, podrà establir els models de qüestionaris d'avaluació que hauran d'emplenar les persones que hi participen.
 • Recursos materials: les entitats promotores de les accions formatives hauran de comprometre's a posar a disposició de les persones que hi participen els mitjans materials, didàctics i instrumentals necessaris perquè siguen realizades  adequadament.

Com es tramita?

Una vegada examinada la sol·licitud per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) aquest podrà requerir l'entitat sol·licitant perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius o una altra documentació complementària que se sol·licite, en el termini de 10 dies.

La direcció general de Funció Pública, dictarà en el termini de 3 mesos resolució motivada atorgant o denegant, la sol·licitud.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa suposa la desestimació per silenci administratiu.

La resolució d'homologació facultarà a l'òrgan o institució per a la qual l'emeta perquè puga fer constar l'esmentada homologació en la documentació que elabore per a l'activitat en qüestió, i haurà de fer-ne referència en els certificats i diplomes que expedisca.

Qui expedeix els certificats?

Les entitats promotores de formació a les quals s'homologue l'acció formativa expediran a les persones que hi participen i als professors i professores, els certificats d'assistència a aquesta o d'aprofitament, si és el cas, sempre que s'acredite l'assistència a un 85% de la duració total del curs, com a mínim, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades en els programes o encomanades pel tutor o tutora o professor o professora.

La persona que represente legalment l'entitat promotora serà la responsable d'expedir els certificats dels alumnes i dels professors i professores participants.

La Direcció General de Funció Pública podrà dictar instruccions sobre el model i format de certificat que expedisquen les entitats promotores de les activitats formatives homologades.

Quines obligacions tenen les entitats promotores?

 1. La selecció de les persones que hi participen, que haurà d'obeir criteris objectius i d'igualtat, tenint en compte l'adequació del perfil professional i acadèmic dels sol·licitants,així como els seus objectius i continguts.
 2. Executar les activitats formatives en els termes que preveu la resolució d'homologació. Quan s'hagen de modificar elements de l'activitat formativa que afecten el programa, la duració, el lloc, els professors i professores i la data de celebració, hauran de comunicar aquests canvis a la direcció general competent, en matèria de formació i perfeccionament del personal al servei de la Generalitat. La comunicació de modificació haurà d'efectuar-se amb anterioritat a l'inici de l'activitat formativa.
 3. Vetlar pel compliment dels requisits fixats per a la superació de l'activitat formativa, per a la qual cosa disposaran els mecanismes per a controlar l'assistència a la activitat, la superació de proves o realització de treballs que s'hagueren determinat; la documentació corresponent quedarà sota la seua custòdia.
 4. Una vegada concloses les activitats formatives homologades, les entitats remetran, en el termini màxim de 3 mesos, a la direcció general competent en matèria de formació i perfeccionament de personal al servei de la Generalitat, la següent documentació, que podrà ser remesa via telemàtica, d'acord amb la legislació vigent:
 • Memòria-resum de l'activitat formativa.
 • Relació certificada de participants, amb expressió del DNI, cognoms, nom i relació jurídica amb l'administració, que hagen complit els requisits d'assistència o superat els procediments d'avaluació.
 • Relació certificada dels professors i professores que hagen impartit l'activitat.
 • Resultats globals de les enquestes d'avaluació realitzades per les persones que hi hagen participat.

L'incompliment de l'obligació de trametre de la documentació final podrà suposar la denegació d'homologacions futures a l'entitat sol·licitant

No podrà incloure's en el material que les entitats promotores realitzen per a la difusió i publicitat de les accions formatives homologades, sense autorització prèvia,  la imatge corporativa de la direcció general competent en matèria de formació i perfeccionament del personal al servei de la Generalitat.

Quina és la normativa per a l'homologació de cursos per l'IVAP?

És l'Ordre 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana.


El termini per a dictar la resolució i els efectes del silenci han estat modificats per la disposició addicional vint-i-dosena de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana.

Caben recursos si no estic d'acord amb la resolució d'homologació?

Contra les resolucions d'homologació que es dicten, que posen fi a la via administrativa, s'hi podrà recórrer potestativament en reposició davant del mateix òrgan que les haja dictades; o podran ser impugnades directament davant de l'òrgan jurisdiccional contenciós-administratiu.

Quant de temps té efectes l'homologació?

L'homologació tindrà caràcter anual. Per a posteriors edicions, dins del mateix any, d'una mateixa activitat formativa, no caldrà reiterar la sol·licitud d'homologació, i bastarà a aquest efecte una declaració responsable dirigida a la Direcció General de Funció Pública en què es manifeste que es continuen complint els requisits que van justificar l'homologació establida.