INFORMACIÓ SOBRE L'OFERTA FORMATIVA

Qui pot participar en l'oferta?

Pot participar en les activitats formatives el personal al servei de l'Administració de la Generalitat gestionat per la Direcció General de Funció Pública, independenment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

Com se sol·licita un curs?

Els cursos es presenten a través de l'adreça electrònica que s'indica a continuació:

Sol·licitud de cursos

Quants cursos es poden sol·licitar, i en quin termini?

Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de 5 cursos per cada convocatòria formativa. Se n'exclouen:

 • Les jornades i seminaris
 • Els cursos autoformatius
 • Amb la finalitat de complir amb el Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, els cursos següents:
  • Prevenció de la violència de gènere amb població jove.
  • Prevenció de la violència de gènere per mitjà de les xarxes socials.
  • Igualtat i comunicació.

El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'IVAP serà el que es determine en cada convocatòria de les accions formatives.

Durant tot l'any, l'IVAP informarà en la seua pàgina web de les places vacants que es produïsquen en els seus cursos, amb la finalitat d'optimitzar l'acció formativa oferida; a partir d'aquest moment es podrà formalitzar la matrícula mitjançant la seua pàgina web, en l'apartat «Sol·licitud places vacants». En qualsevol cas, és necessària la confirmació per part de l'IVAP de l'assistència al curs.

Com sé si m'han seleccionat per a un curs?

A les persones seleccionades se'ls notificarà personalment que hi han sigut admeses, si és possible amb 15 dies d'antelació respecte de l'inici del curs, per mitjà del correu electrònic.

Quins són els criteris de selecció?

Per ordre de prioritat:

 1. Per als cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reuneixen.
 2. L'IVAP donarà preferència a les peticions dels sol·licitants que no hagen realitzat cursos de formació en els últims 3 anys.
 3. Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o que hi hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat.
 4. Caldrà equilibrar percentualment en la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació.
 5. En cas d'empat entre sol·licitants, en aplicació dels criteris anteriors, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

Quan i com puc rebre el certificat del curs que he realitzat?

 • Per a cursos en modalitat presencial

A les persones assistents els hi serà expedit el certificat d'assistència o, si escau, d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència d'un 85%, com a mínim, de la duració total del curs, taller o seminari, així com haver realitzat les tasques obligatòries fixades al programa o encomanades pel professor o professora. L'assistència inferior al percentatge indicat impossibilita l'expedició de qualsevol certificat.

 • Per a cursos en línia

Per a l'obtenció dels certificats dels cursos en línia de l'IVAP s'hauran de superar els percentatges de contingut i d'activitats indicats en les estadístiques, així com participar en les tasques que indique el professorat i realitzar-les.

Quan l'IVAP expedisca els corresponents certificats, rebreu un correu electrònic en què se us notificarà que els teniu disponibles en el seu web (<https://ivap.gva.es/certificados-cursos>).

Aquests certificats són remesos directament al Registre de Personal i consten en el full de serveis, al qual es pot accedir des del Portal del Funcionari.

Per a aconseguir el teu certificat:

Certificat de cursos

Calendari