INFORMACIÓ SOBRE L'OFERTA FORMATIVA

Qui pot participar en l'oferta?

Pot participar en les activitats formatives el personal al servei de l'Administració de la Generalitat gestionat per la Direcció General de Funció Pública, independenment de la seua relació jurídica, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada curs.

Com se sol·licita un curs del Pla de formació vigent?

Els cursos es presenten a través de l'adreça electrònica que s'indica a continuació:

Sol·licitud de cursos

Quants cursos es poden sol·licitar, i en quin termini?

Cada empleada o empleat públic podrà sol·licitar un màxim de 10 cursos per cada convocatòria formativa. Se n'exclouen:

 • Les accions formatives dels programes d'APRENENTATGE AUTÒNOM i SOCIAL, FORMACIÓ PER A LA DOCENCIA, ACOLLIMENT i OBERT FLEX 112.
 • Els cursos autoformatius.
 • Els cursos següents, amb la finalitat de complir amb el Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, els cursos següents:
  • Detecció i prevenció social de la violència de gènere des de l'administració.
  • Prevenció de la violència de gènere per mitjà de les xarxes socials.
  • Els processos de violència de gènere des de la perspectiva judicial, jurídica i psicològica.
  • Taller de llenguatge: el seu ús natural en les nostres llengües.
 • Els cursos del Programa d'Aprenentatge Permanent de les àrees de Valencià i de Multilingüisme.

El termini de presentació de sol·licituds respecte als cursos convocats per l'IVAP serà el que es determine en cada convocatòria de les accions formatives.

 

Com sé si m'han seleccionat per a un curs?

A les persones participants seleccionades se'ls comunicarà que han sigut admeses mitjançant correu electrònic al seu compte corporatiu (gva.es).

Les persones amb discapacitat seleccionades que confirmen la seua assistència i requerisquen mesures d'adaptació hauran d'indicar a l'IVAP, mitjançant el formulari de contacte disponible en la web de l'IVAP (Consulta / incidències formació) el tipus d'adaptació que sol·liciten, d'acord amb la classificació següent:

 • Necessitat d'intèrpret de llenguatge de signes.
 • Sistema Braille de lectoescriptura.
 • Altres, amb especificació de quines.

 

Quins són els criteris de selecció?

Per ordre de prioritat:

 • 1. Per als cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reuneixen.
 • 2. L'IVAP donarà preferència a les peticions dels sol·licitants que no hagen realitzat cursos de formació en els últims 3 anys.
 • 3. Tindran preferència durant un any les persones que s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o que hi hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat.
 • 4. Caldrà equilibrar percentualment en la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació.
 • 5. En la selecció haurà de tindre's en compte la reserva del 3% de places per a persones amb discapacitat.
 • 6. Es prioritzaran les propostes d'assistència que realitzen les conselleries i organismes per a la millora de les competències dels seus efectius per a l'acompliment del lloc de treball.
 • 7. Les secretaries generals administratives i responsables dels organismes autònoms podran proposar l'admissió d'aquelles persones que s'hagen incorporat al seu lloc de treball amb posterioritat a la publicació de l'última convocatòria, a aquelles accions formatives directament relacionades amb les funcions del lloc que exerceixen i en les quals es considera necessària la participació d'aquest personal.
 • 8. En cas d'empat entre sol·licitants, en aplicació dels criteris anteriors, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

 

Quan i com puc rebre el certificat del curs que he realitzat?

Quan l'IVAP expedisca els corresponents certificats, rebreu un correu electrònic en què se us notificarà que els teniu disponibles en el seu web.

Aquests certificats són remesos directament al Registre de Personal i consten en el full de serveis, al qual es pot accedir des del portal Funcion@GVA, Intranet del personal empleat públic.

Per a aconseguir el teu certificat: Certificat de cursos

Calendari