JURÍDIC-PROCEDIMENTAL

Coneixent l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana ...

Curs bàsic de simplificació administrativa

Conéixer el marc de la simplificació en les organitzacions. ...

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Donar a conéixer el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ...

Formació per al teletreball

Dotar el personal de l'administració dels coneixements per a poder teletreballar ...

Gestió del temps

Aprendre a utilitzar una sèrie de principis i ferramentes que permeten planificar les activitats en el temps. ...

Gestió informatitzada de les beques professionals de la GV

Dotar l'alumnat dels coneixements necessaris per a la gestió de convocatòries i expedients de beques professionals en la Generalitat Valenciana. ...

Iniciació a la mediació

Apropar-nos a un model diferent de gestionar els conflictes. ...

Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Conèixer l'objecte de la Llei 39/2015 i el seu àmbit d'aplicació objectiu i subjectiu. ...

Règim jurídic dels grups d'interés i de l'activitat d'influència

Conéixer la normativa aplicable als grups d'interés i saber aplicar-la en la pràctica ...

Treball en equip

Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a aconseguir l'eficàcia màxima en el treball en equip. ...

IVAP