Visualització de contingut web

Normativa del Pla de formació

Visualització de contingut web

Normativa del IVAP

 
 • Llei 27/2018, de 27 desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat [2018/12241]
 • Resolución de 13 de diciembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Convenio con la Generalitat Valenciana, para la cesión del uso de los servicios de intercambio de cursos de formación on line, red social profesional y colecciones editoriales.
 • Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.
 • Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. [2017/6454]
 • Resolució de 17 d'octubre de 2016, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni entre l'Institut Nacional d'Administració Pública i la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a la cessió d'ús dels següents servicis de l'institut: servici d'intercanvi de cursos en línia, plataforma xarxa social professional i col·leccions editorials. [2016/8158]
 • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
 • Decret 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.[2014/5638]
 • Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013.
 • Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013
 • Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Factures de la Generalitat. [2012/8338]
 • Ordre 15/2012, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i es regula el Registre de Factures de la Generalitat. [2012/11994]
 • Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
 • Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.