Visualització de contingut web

Visualització de contingut web

Normativa de l'IVAP

 

 • Reial Decret Legislatiu 5/2015de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 • Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Articles 11, 40, 66, 76, 104, 105, 106, 111, i 127, i les disposicions transitòries primera i setena i finals primera i segona.

 • Decret 19/2023, de 3 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Valenciana d'Administració Pública.

 • Decret 133/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.

 • Resolució de 13 de desembre de 2018, de l'Institut Nacional d'Administració Pública, per la qual es publica el Conveni amb la Generalitat Valenciana, per a la cessió de l'ús dels serveis d'intercanvi de cursos de formació en línia, xarxa social professional i col·leccions editorials.

 • Resolució de 21 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques de 9 de març de 2018.

 • Resolució de 17 d'octubre de 2016, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni entre l'Institut Nacional d'Administració Pública i la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per a la cessió d'ús dels següents servicis de l'institut: servici d'intercanvi de cursos en línia, plataforma xarxa social professional i col·leccions editorials. [2016/8158]

 • Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Factures de la Generalitat. [2012/8338]

 • Ordre 15/2012, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i es regula el Registre de Factures de la Generalitat. [2012/11994]

 • Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

 • Ordre 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l'homologació d'accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana. (Termini de resolució i efectes del silenci modificats per Llei 4/2021).