Visualització de contingut web

Pla de detecció de necessitats

Els plans de formació de l'IVAP ofereixen oportunitats d'aprenentatge en coherència amb les necessitats i els interessos estratègics de la Generalitat, i amb els canvis que s'hi preveuen a mitjà i a llarg termini. Identificar aquestes necessitats és la primera actuació que cal realitzar per a la confecció d'un pla formatiu adequat.

L'IVAP ha elaborat un protocol d'actuació des d'una perspectiva de col·laboració de tots els components de l'organització, a fi de dissenyar un pla de formació que siga una oportunitat real de millora per a l'Administració de la Generalitat i per a la capacitació dels seus empleats i empleades.

Anàlisi de la demanda i satisfacció

El fet d'efectuar una anàlisi de la demanda del pla formatiu anterior ens ofereix una informació primordial per a conéixer els interessos dels empleats i les empleades públics per adquirir o reforçar els coneixements en determinades àrees.

Així mateix, hem de considerar el grau de satisfacció dels alumnes en les diferents acccions formatives oferides.

T'escoltem

El nou apartat en el web, amb el nom "T'escoltem", serveix per a canalitzar les aportacions del personal, que s'hauran d'efectuar mitjançant un senzill qüestionari.

 

Participa amb nosaltres

A través de l'IVAP podeu participar de manera activa en el diagnòstic de necessitats formatives.

Les persones que desitgen impartir alguna acció formativa han d'emplenar el qüestionari que està disponible en el web.

  • Grups de discussió

La formació dels grups es farà entorn de diversos àmbits de gestió comuns a diferents conselleries i/o organismes.

El personal participant estarà integrat principalment per persones que tinguen la responsabilitat pròpia de les direccions de servei; també hi participaran persones que no ocupen aquests llocs però que puguen aportar aspectes de contingut tècnic i específic en el desenvolupament de tasques determinades.

L'objectiu del grup és identificar les necessitats formatives dels empleats i les empleades públics per a l'acompliment de les funcions dels llocs de treball d'un determinat àmbit de gestió.

  • Entrevistes

Es realitzaran entrevistes a diferents empleats i empleades que responguen a concrets perfils de responsabilitat en la presa de decisions, tals com responsables d'àrea, caps de servei, etc.; també es realitzaran entrevistes als usuaris i usuàries que desitgen participar-hi.

Amb això es pretén conéixer les manques de formació que es detecten en el personal de la Generalitat, així com altres aspectes millorables en el desenvolupament del pla formatiu.

Qüestionaris

Anualment s'elaborarà un qüestionari per a conéixer la valoració i l'impacte dels processos formatius realitzats. Aquest qüestionari, que també versarà sobre el disseny i el desenvolupament dels futurs programes i estratègies formatives, serà enviat a tot el personal de l'Administració de la Generalitat.

 

Contacte amb responsables de personal

Les secretàries generals administratives, les direccions generals amb competències en matèries transversals i els organismes autònoms han de ser una font d'informació directa a l'hora de dissenyar els plans formatius, atés que coneixen la qualificació i les habilitats necessàries per a l'acompliment de les funcions pròpies de cada departament.

En conseqüència, seran actors actius en els processos de detecció de necessitats formatives i d'elaboració del pla formatiu.

Grups d'experts i expertes

Es crearan grups de persones expertes, procedents de diversos àmbits acadèmics, socials i culturals de la Comunitat Valenciana, que, per la seua formació i visió especialitzades, puguen aportar un valor afegit en la detecció de necessitats per a la formació dels funcionaris i les funcionàries.

Comissió interna de l'IVAP

La comissió estarà composta per les persones que ocupen la Subdirecció i les direccions dels serveis de l'IVAP. Amb l'assistència del personal de l'IVAP que es requerisca en cada cas, participaran en la valoració del pla formatiu anterior i en la selecció dels cursos que integren l'oferta formativa nova.

Retenció del coneixement

L'Administració de la Generalitat s'enfrontarà en pocs anys a la problemàtica que plantejarà la jubilació per edat d'un alt nombre d'empleats i empleades, que s'emportaran amb si una part del coneixement que en molts casos pot ser capital per a aquesta administració.

Conscients d'això, cal anticipar mesures que permeten transferir i retindre el coneixement dels empleats i les empleades amb més experiència.

Visualització de contingut web

Recopilació de la informació i anàlisi

RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ I ANÀLISI PER PART DE L'IVAP

.

LLISTAT D'ÀREES FORMATIVES, ACCIONS FORMATIVES I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ