Visualització de contingut web

Pla de formació

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servei de la Generalitat i comprén els següents programes:

 

A) APRENENTATGE PERMANENT

Les accions formatives d'este programa s'organitzen en les àrees següents:

A1. Àrea d'aprenentatge general. Orientada a la millora dels coneixements, habilitats i aptituds del personal empleat públic per a exercir les seues funcions de manera eficaç. Comprén un conjunt d'accions formatives de caràcter transversal, agrupat per matèries, i estan dirigides a tot el personal empleat públic inclòs com a destinatari del pla, amb independència de la conselleria o organisme al qual es troben adscrits.

A2. Àrea d'aprenentatge específic. El objectiu és contribuir a perfeccionar l'acció de govern que duen a terme els diferents departaments. Recull accions formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms, i estan dirigides preferentment al personal adscrit als seus departaments.

B) APRENENTATGE AUTÒNOM I SOCIAL
Està conformat per accions formatives no configurades com a cursos, que faciliten al personal organitzar individualment el seu aprenentatge o possibiliten la trobada i intercanvi d'experiències professionals.

C) FORMACIÓ PER A la DOCÈNCIA EN L'IVAP

Té com a objectiu millorar la qualitat de l'oferta formativa i fomentar comunitats i xarxes de col·laboració entre els agents implicats en el seu desenvolupament.

D) ACOLLIMENT

El Programa d'Acolliment té com a objectiu assistir al personal de nou ingrés o que canvie de lloc de treball en l'Administració de la Generalitat.

E) PROGRAMA OBERT FLEX112
L'objecte d'este programa és assistir al personal que haja de fer front a necessitats formatives ocasionades amb posterioritat a l'aprovació del Pla de formació.

 

 

Resolucions Pla de Formació

 

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives incloses en el Pla de formació del personal al servei de la Generalitat per a l'exercici 2024. [2024/1028]