Visualització de contingut web

Pla de formació

El pla de formació de l'IVAP està dirigit al personal al servei de la Generalitat i comprén els següents programes:

 

PROGRAMA D'APRENENTATGE AUTÒNOM I SOCIAL
Està conformada per accions formatives no configurades com a cursos, que faciliten   al personal organitzar individualment el seu aprenentatge o possibiliten la trobada i intercanvi d'experiències professionals.

PROGRAMA D'APRENENTATGE PERMANENT
Les accions formatives d'aquest programa s'organitzen en les següents àrees:
• Formació general. Comprén un conjunt d'accions formatives de caràcter transversal, dirigides a tot el personal empleat públic inclòs com a destinatari del Pla, amb independència de la conselleria o organisme al qual es troben adscrits.
• Formació específica. Recull accions formatives oferides a petició de les diferents conselleries i organismes autònoms, i estan dirigides preferentment al personal adscrit als seus departaments o a determinats col·lectius.

PROGRAMA DE FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DIRECTIVES
Aquest programa recull accions formatives per a dotar al personal amb funcions directives de competències que els permeten liderar el procés de transformació de l'Administració Pública i la seua adaptació al nou entorn social i econòmic.

PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A la DOCÈNCIA EN L'IVAP
Té com a objectiu millorar la qualitat de l'oferta formativa i fomentar comunitats i xarxes de col·laboració entre els agents implicats en el seu desenvolupament.

PROGRAMA DE CURSOS ESPECÍFICS PER A la PROVISIÓ DE LLOCS DE LES AGRUPACIONS DE LLOCS DE TREBALL
A través d'aquest programa es realitzaran els cursos específics previstos en l'article 40 de la llei 4/21, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, que habiliten per a participar en els procediments de provisió de llocs adscrits a una agrupació de llocs de treball, escala o agrupació professional funcionarial.

PROGRAMA D'ACOLLIMENT
El Programa d'Acolliment té com a objectiu assistir al personal de nou ingrés o que canvie de lloc de treball en l'Administració de la Generalitat.

PROGRAMA OBERT FLEX112
L'objecte d'aquest programa és assistir al personal que haja de fer front a necessitats formatives ocasionades amb posterioritat a l'aprovació del pla de formació.
 

Resolucions Pla de Formació

 

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2022. [2022/639]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2022.[2022/907]