Preguntes freqüents

SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ LOCAL

Quina és la normativa per a les subvencions per a la formació de les entitats locals?

Actualment, és l'Orde 3/2014, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació de les entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (DOGV 7227, de 05.03.2014).

Quina és la finalitat de les subvencions?

Estes ajudes tenen com a finalitat impulsar i estendre entre l'Administració i el seu personal empleat públic una formació que responga a les seues necessitats, orientada a millorar la seua capacitat de gestió, d'adaptació i de lideratge dels processos de canvi, així com el servici públic que es presta a la ciutadania, a fi de perfeccionar i millorar les funcions a exercir pels empleats públics dirigides a la millora de les seues competències i qualificacions, ja siga a l'hora de l'ingrés com de la seua promoció i carrera professional.

Les ajudes es destinaran a finançar els plans de formació promoguts per les entitats locals, les federacions i les associacions d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc de l'AFEDAP.

Quin és l'objecte de l'ordre?

Establir les bases reguladores de la concessió d'ajudes destinades al finançament de plans de formació per a l'ocupació promoguts per les entitats locals, les associacions o les federacions d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc de l'Acord de la formació per a l'ocupació de les administracions públiques, AFEDAP, per incrementar la productivitat de cada empleat i empleada públic i de l'organització en conjunt, objectiu essencial per a aconseguir alts nivells de competència.

Qui pot ser beneficiari?

Podran beneficiar-se de les ajudes:

 • Els ajuntaments, les diputacions provincials i la resta d'entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que promoguen plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins de l'àmbit de l'Acord de la formació per a l'ocupació de les administracions públiques
 • Les associacions o federacions d'entitats locals de la Comunitat Valenciana reconegudes per la disposició addicional quinta de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que estiguen legítimament constituïdes, que promoguen plans agrupats o interadministratius per a la formació dels empleats públics de totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana, dins de l'àmbit de l'Acord de la formació per a l'ocupació de les administracions públiques.

Quines obligacions tenen els beneficiaris?

 • Presentar una declaració responsable, abans de la concessió i el pagament de la subvenció, que acredite el compliment dels requisits establits en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, mitjançant un certificat de la secretaria o de la intervenció de l'entitat local o de la presidència de la federació o de l'associació d'entitats locals de la Comunitat Valenciana, si escau.

 • Aportar la documentació requerida en la corresponent convocatòria, així com justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

 • Executar l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda en el període comprés entre la data de la concessió i el 31 de desembre de l'any de concessió.

 • Justificar les despeses realitzades en l'exercici econòmic en què es va concedir la subvenció.

 • Aportar la informació sobre les accions formatives realitzades que siga necessari incloure en la memòria anual i a efectes estadístics del seguiment de les accions formatives desenvolupades.

 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació que realitze l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) i la derivada de la funció de control de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat, i al control fiscalitzador de la Sindicatura de Comptes, per a la qual cosa hauran d'aportar tota la informació que els siga requerida en l'exercici de les seues actuacions.

 • Mantindre l'esforç formatiu que realitzaven, de tal forma que no suplisquen crèdits o fons destinats a formació pels fons que es reben derivats de l'AFEDAP.

 • Expedir els corresponents certificats d'assistència i/o d'aprofitament, d'acord amb els requisits prèviament establits per la Comissió General de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques.

 • Efectuar la selecció de les persones que participaran en les accions formatives per l'adequació del seu perfil als objectius i continguts d'aquelles, sense que, en cap cas, l'afiliació sindical puga ser un criteri de selecció.

 • Garantir la qualitat i la gratuïtat de les accions formatives finançades amb aquests fons que tenen caràcter finalista.

 • Fer constar el caràcter públic del finançament en la informació divulgativa del pla de formació.

 • Complir les obligacions de negociació i d'informació i la resta d'obligacions establides en l'AFEDAP.

Quines activitats són objecte de finançament?

 • Plans unitaris: es caracteritzen per afectar el personal d'una sola administració pública amb almenys 200 empleats públics. Aquests plans podran tindre destinataris diferents del promotor dins de la mateixa administració.

 • Plans agrupats: els plans agrupats es caracteritzen per afectar el personal de dues o més entitats locals; només es podrà participar en un pla agrupat.

 • Plans interadministratius: es caracteritzen per estar destinats no solament al personal de l'administració o entitat promotora, sinó també a la formació de personal d'altres administracions públiques. Tindran també la consideració de plans interadministratius els plans de formació promoguts per les federacions o les associacions d'entitats locals de la Comunitat Valenciana legítimament constituïdes i els que es definisquen expressament com a tals per la Comunitat Valenciana, encara que es destinen a empleats i empleades d'una mateixa administració.

 

Els plans de formació estaran integrats per activitats formatives pròpiament dites i, addicionalment, per activitats complementàries d'informació, divulgació i foment de la participació; estudis de detecció de necessitats; disseny de metodologies i eines aplicables als programes formatius; elaboració i adquisició de documentació; investigació; assessorament; avaluació de processos formatius i de l'impacte de la formació en la realització d'aquells, i tota la resta que tinga relació amb el programa de formació per a l'ocupació de les administracions públiques. Els límits i criteris de prioritat per a la realització d'aquest tipus d'activitats seran establits en les corresponents convocatòries.

La quantia de les activitats complementàries no podrà superar, en cap cas, l'import corresponent al 0,5 % de la quantia total assignada al programa de formació per a l'ocupació de les administracions públiques en cada exercici pressupostari.

Quins criteris se segueixen per a l'atorgament i la quantificació del finançament?

Per a l'atorgament: complir els requisits i objectius fixats en l'Acord de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques (AFEDAP) i en aquesta ordre.

Per a la quantificació: destinataris dels plans, recursos propis destinats a la formació, grau d'execució d'ajudes percebudes en l'exercici anterior, disseny i contingut dels plans, previsions de seguiment i aplicació de tècniques d'avaluació.

Competència en la instrucció, aprovació de plans i resolució del procediment

 • L'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) realitzarà la instrucció del procediment.

 • La Comissió Paritària de Formació per a l'Ocupació de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana serà la responsable d'aprovar els plans de formació que concórreguen a la convocatòria d'ajudes per al finançament d'aquests plans.

 • La Direcció General de Funció Pública té delegada per l'Ordre 3/2014 la facultat de resolució del procediment, prèvia proposta de concessió formulada per la Comissió Paritària de Formació Local de la Comunitat Valenciana.

Procediment de concessió de les subvencions

El procediment per a la concessió d'ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el títol I, capítol I, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com el títol X, capítol II, secció primera, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant la convocatòria aprovada per mitjà d'una resolució de la direcció general de Funció Pública, a proposta de la Comissió Paritària de Formació Local de la Comunitat Valenciana.

El procediment serà instruït per l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), que elevarà les propostes de resolució.

L'import destinat a aquestes ajudes serà establit en l'acord de gestió subscrit anualment per la Comissió General de Formació per a l'Ús de les Administracions Públiques, pel qual s'estableix el repartiment dels fons previstos en els pressupostos generals de l'estat per a aquesta finalitat.

La resolució de convocatòria de les ajudes contindrà, com a mínim, els crèdits pressupostaris, els requisits dels promotors de plans de formació per a l'ocupació que podran sol·licitar les ajudes, la documentació que acompanyarà les sol·licituds, el termini de presentació, els criteris per a la valoració de plans, la manera de fer efectiva l'ajuda, els òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment, així com la resta del contingut al qual fa referència l'article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Una vegada convocades les ajudes, es presentaran les sol·licituds en la forma i el termini que es determine en la corresponent convocatòria, i en tot cas es promourà la utilització de mitjans electrònics. La presentació de la sol·licitud comportarà, si escau, l'autorització del sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de forma directa l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Quan l'import de la proposta de subvenció siga inferior al que figura en la sol·licitud presentada, s'instarà el beneficiari perquè reformule la sol·licitud i adapte el pla de formació a aquest import, respectant, en tot cas, les directrius del pla inicial.

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient, de les propostes de concessió i dels informes de la Comissió Paritària de Formació per a l'Ús de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana, elaborarà la proposta de resolució de concessió d'ajudes, degudament motivada, en la qual constarà la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de l'ajuda i la quantia, així com la desestimació expressa de les altres sol·licituds.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. El venciment d'aquest termini sense haver-se notificat la resolució legitimarà les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la seua sol·licitud.

Quan es paguen les subvencions?

El pagament de l'ajuda tindrà caràcter anticipat, previ a la justificació i com a finançament necessari per a l'execució dels plans de formació.

No podrà realitzar-se el pagament si el promotor no està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o és deutor per mitjà d'una resolució que indique que és procedent el reintegrament.

Els beneficiaris estaran exempts de constituir avals, depòsits o qualsevol altre mitjà de garantia.

Són compatibles aquestes subvencions amb unes altres?

Les subvencions regulades en aquesta orde no són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Quines despeses són subvencionables?

Podran finançar-se a càrrec de les ajudes concedides les despeses directament imputables a les accions formatives i a les activitats complementàries, així com les despeses generals imputables a la totalitat de les activitats que conformen el pla de formació aprovat.

 • Despeses directament imputables a les accions formatives:

 • Despeses de formadors i formadores interns i externs en l'exercici d'activitats de preparació, impartició, tutoria i avaluació per a les persones que hi participen.

 • Despeses de mitjans i materials didàctics com ara textos i materials d'un sol ús per l'alumne o alumna (compra, elaboració, reproducció i distribució), i materials de treball fungibles utilitzats per a la realització de les activitats de formació.

 • Despeses per l'elaboració de continguts per a la impartició de cursos a través d'Internet.

 • Despeses d'allotjament, manutenció i desplaçament de les persones que intervinguen en les accions formatives (alumnes, coordinadors i coordinadores, personal de suport i professors i professores). Les entitats beneficiàries a què siga aplicable la legislació sobre indemnitzacions per raó del servei s'ajustaran a les quanties i condicions establides en aquesta.

 • Despeses de lloguer, tant d'instal·lacions com d'equipament, necessàries per al desenvolupament de les activitats formatives.

 • Despeses directament imputables a les activitats complementàries corresponents a la contractació de serveis amb tercers per a la realització de les esmentades activitats, amb el límit que s'establisca en cada convocatòria.

 • Despeses generals associades a l'execució de les activitats subvencionades que no hi puguen ser imputades de forma directa, amb el límit màxim del 25 % del total de les despeses directes:

 • Despeses de personal de suport, tant intern com extern, per a la gestió i execució del pla.

 • Despeses de lloguer d'instal·lacions i equipament no imputables directament a les activitats previstes en el pla de formació.

 • Assegurances, incloent-hi, si és el cas, la de la cobertura d'accidents de les persones que hi participen, en coherència amb la disposició addicional tercera de l'AFEDAP.

 • Despeses de publicitat i difusió.

 • Despeses d'avaluació i control.

 • Altres despeses indirectes en concepte d'aigua, gas, electricitat, missatgeria, telefonia, material d'oficina consumit, vigilància i neteja, i altres no especialitzades imputables al pla de formació, amb el límit màxim del 6 % del total de les despeses directes, i sense que siga necessari justificar-les documentalment.

A més, caldrà complir els requisits següents:

 • Que el cost de les despeses subvencionables no supere el valor de mercat.

 • Que es realitzen entre la data de la concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l'any de convocatòria.

 • Que es troben efectivament pagats el 15 de març de l'any següent, data de finalització del període de justificació.

 • Que se sol·licite i s'acredite la concurrència de distints proveïdors per a la realització de les despeses, en els termes i límits quantitatius establits en l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

En cap cas es consideraran despeses finançables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o de compensació.

Com es fa la justificació de la realització dels plans de formació i de les despeses?

La justificació de la realització dels plans de formació per als quals van ser concedides les subvencions, i de les despeses realitzades l'any natural de concessió, es realitzarà per mitjà de l'aportació a l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) del compte justificatiu corresponent en la forma i el termini següents:

Procediment:

 • En tots els casos:

  • Una declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el cost, i s'hauran d'aportar les dades concretes que s'establisquen en cada convocatòria.

  • La informació sobre les accions formatives realitzades que siga necessària per a l'elaboració de la memòria anual de gestió

 • Els ajuntaments, diputacions provincials i altres entitats locals, un certificat, emés pel titular de l'òrgan que ha rebut la subvenció, pel qual s'acredite la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció rebuda, i haurà d'estar fiscalitzada de conformitat per mitjà d'un informe emés per la intervenció o per l'òrgan de control equivalent en l'entitat local, que acredite la veracitat i la regularitat de la informació justificativa de la subvenció rebuda.

 • Les associacions o les federacions d'entitats locals de la Comunitat Valenciana: un compte justificatiu amb l'aportació del justificant de despeses en els termes establits en l'article 72 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Les despeses, si és el cas, es podran justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original o fotocòpia compulsada, tal com establisca la convocatòria.

Termini de justificació: el comprés entre l'1 de gener i el 15 del març de l'any següent, termini que serà improrrogable.

Si, una vegada transcorregut el termini de justificació, el beneficiari no ha presentat la documentació justificativa, l'IVAP el requerirà perquè, en el termini improrrogable de quinze dies, la presente, amb l'advertiment que la falta de presentació donarà lloc a l'exigència de reintegrament i a la resta de responsabilitats establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quan i com es produeixen reintegraments i sancions?

L'incompliment per part dels beneficiaris dels requisits establits en aquesta ordre i en les convocatòries oportunes, així com en les altres normes aplicables, donarà lloc, amb l'oportú procediment previ de reintegrament, a l'obligació de tornar totalment o parcialment la subvenció percebuda i els interessos de demora corresponents.

El procediment de reintegrament s'iniciarà:

 • D'ofici, per un acord de la direcció general competent en matèria de recursos humans, bé per iniciativa pròpia, bé com a conseqüència d'una ordre superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia.

 • L'informe de control financer emés per la Intervenció General de la Generalitat.

L'acord pel qual s'inicie el procediment de reintegrament indicarà:

 • La causa que en determina l'inici.

 • Les obligacions incomplides.

 • L'import de l'ajuda afectat.

L'interessat podrà presentar les al·legacions i la documentació que estime pertinents en el termini de quinze dies comptadors de la notificació.

Utilització de mitjans electrònics?

Els promotors de plans de formació sol·licitants de les subvencions estan obligats a efectuar les sol·licituds, adaptacions i modificacions dels plans de formació, així com la justificació, esmena i qualsevol altra comunicació realitzada al llarg de tot el procediment, per mitjans electrònics a través de l'aplicació que s'establisca en la convocatòria corresponent.

A l'aplicació que es determine en la convocatòria corresponent, s'hi accedirà a través de la pàgina web de l'IVAP fent ús de les formes d'identificació i autenticació que es determinen en aquella. El sistema de comunicacions i notificacions utilitzat complirà el que establix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En tot moment regirà el principi de proporcionalitat en l'exigència de garanties i mesures de seguretat adequades a la naturalesa i a les circumstàncies dels diversos tràmits i actuacions.

Als efectes de justificació, s'aportaran per mitjans electrònics les dades sobre l'execució de les accions formatives i les dades sobre les despeses realitzades, així com els documents acreditatius de la realització d'aquestes despeses