IVAP - 2024 - Sol·licitud de Cursos - Formació Específica

- Filtres de Recerca -

Empleneu algun dels camps o aneu directament al llistat de cursos que està a continuació

- Seleccioneu sobre la modalitat -

Codi Àrea de formació Descripció Hores Grups Modalitat
1127 DG Justícia PRIMERS AUXILIS 15 A1, A2, C1 i C2 Presencial
1190 DG Justícia EL PROCÉS CIVIL I PENAL EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA 20 A2, C1 i C2 Telepresencial
1416 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació PRL PER AL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EN CENTRES DOCENTS 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
1418 DG Justícia PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A PERSONAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 15 A2, C1 i C2 Presencial
1553 Personal TIC DESENVOLUPAMENT SEGUR D'APLICACIONS 30 A1, A2, B i C1 Presencial
1633 DG Justícia EL REGISTRE CIVIL 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
1695 DG Justícia DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES PER A EQUIPS DE TREBALL EFICAÇOS EN L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 25 A1, A2, C1 i C2 Presencial
1851 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER A AGENTS MEDIAMBIENTALS 20 C1 Presencial
1936 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública ATENCIÓ A LA CIUTADANIA EN LES OFICINES D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE 20 B, C1 i C2 Presencial
1974 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL D'ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
1976 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge REDUCCIÓ I ELIMINACIÓ DE L'ÚS DE LES SUBJECCIONS EN ELS CENTRES DE PERSONES MAJORS 25 A1, A2, B, C1 i C2 Mixta presencial / telepresencial
2017 LABORA COACHING PER A L'ATENCIÓ A COL·LECTIUS DE DIFÍCIL INSERCIÓ 25 A1 i A2 Telepresencial
2130 DG Justícia FULL DE CÀLCUL. NIVELL II 20 A2, C1 i C2 En línia
2141 DG Justícia CURS DE NIVELL B1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (I) 40 A1, A2, C1 i C2 En línia
2142 DG Justícia CURS DE NIVELL C1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (I) 40 A1, A2, C1 i C2 En línia
2157 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge GESTIÓ DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE DEPENDÈNCIA 40 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2172 LABORA HABILITATS I METODOLOGIA PER A LA PROSPECCIÓ D'EMPRESES 25 A1 i A2 Telepresencial
2198 DG Justícia CURS DE NIVELL B1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (II) 40 A1, A2, C1 i C2 En línia
2199 DG Justícia CURS DE NIVELL C1 DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (II) 40 A1, A2, C1 i C2 En línia
2256 DG Justícia ODONTOLOGIA LEGAL. VALORACIÓ DEL MAL DENTAL I MAXIL·LOFACIAL. ANÀLISI DE LA MALA PRAXI EN ODONTOLOGIA 15 A1 Telepresencial
2260 DG Justícia ASPECTES PRÀCTICS DE LA TRAMITACIÓ EN LA JURISDICCIÓ SOCIAL 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2262 DG Justícia EL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2263 DG Justícia EL PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA: ESPECIAL REFERÈNCIA A LES SUBHASTES ELECTRÒNIQUES 20 A2, C1 i C2 Telepresencial
2264 DG Justícia EL PROCEDIMENT PER A LES CAUSES DAVANT DEL TRIBUNAL DEL JURAT 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2267 DG Justícia PROCEDIMENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2268 DG Justícia L'ACTIVITAT DEL JUTJAT DE GUÀRDIA 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2271 DG Justícia ÚLTIMES REFORMES DEL PROCEDIMENT CIVIL: ESPECIAL REFERÈNCIA AL DESNONAMENT 20 A2, C1 i C2 Telepresencial
2316 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge PROCEDIMENT JURÍDIC-ADMINISTRATIU EN MATÈRIA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. NIVELL I 25 A1 i A2 Presencial
2328 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge PREVENCIÓ I ATENCIÓ A SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A PERSONES MAJORS 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2349 LABORA HABILITATS I RECURSOS PERSONALS PER A L'ATENCIÓ AL PÚBLIC 25 A1, A2, B, C1 i C2 Telepresencial
2357 Arquitectura i Enginyeria REHABILITACIÓ, DIAGNÒSTIC I REPARACIÓ DE PATOLOGIES 25 A1 i A2 Presencial
2359 Arquitectura i Enginyeria BUILDING INFORMATION MODELING (BIM): INICIACIÓ, GESTIÓ DE MODELS I EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ (I) 25 A1 i A2 Telepresencial
2360 Arquitectura i Enginyeria BUILDING INFORMATION MODELING (BIM): INICIACIÓ, GESTIÓ DE MODELS I EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ (II) 25 A1 i A2 Telepresencial
2390 Personal d'arxius, biblioteques i documentació NOVES TECNOLOGIES EN BIBLIOTEQUES, ARXIUS I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ 20 A1 i A2 En línia
2393 DG Justícia APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE SUPORT ALS ÒRGANS JUDICIALS 15 A2, C1 i C2 Presencial
2398 DG Justícia INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I GESTIÓ DE LES EMOCIONS 20 A2, C1 i C2 Presencial
2400 DG Justícia LA NOVA REGULACIÓ DE LA DISCAPACITAT: LLEI 8/2021, DE 2 DE JUNY 20 A2, C1 i C2 Telepresencial
2402 DG Justícia PROTECCIÓ INTEGRAL A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA. LLEI ORGÀNICA 8/2021, DE 4 DE JUNY 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2559 Personal TIC GESTIÓ DE PROJECTES TIC 25 A1, A2, B i C1 Presencial
2560 Personal TIC INICIACIÓ A L'INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL 20 A1, A2 i B Presencial
2562 Personal TIC BONES PRÀCTIQUES ÀGILS PER A LA DEFINICIÓ I L'EXECUCIÓ DE PROJECTES EN TIC 16 A1, A2, B i C1 Presencial
2573 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori SOSTENIBILITAT SOCIOAMBIENTAL EN LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES. EINES I EXPERIÈNCIES EDUCATIVES PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA 30 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
2574 Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca FISCALITAT AGRARIA. TRANSMISSIÓ D'EMPRESES AGRÀRIES 20 A1 i A2 Telepresencial
2578 AVFGA (Agència Valenciana de foment i Garantia Agrària) APLICACIÓ CPR:COMPTABILITAT PRESSUPUESTÀRIA PER A USUARIS 25 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2579 AVFGA (Agència Valenciana de foment i Garantia Agrària) APLICACIÓ CPR:COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA PER A GESTORS 25 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2594 Personal educador d'Educació Especial LA INCLUSIÓ EDUCATIVA I EL PERSONAL EDUCADOR D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN ELS CENTRES ESCOLARS 40 C1 En línia
2595 Personal educador d'Educació Infantil DONANT RESPOSTA AL NOU CURRICULUM 0-3. INVESTIGACIÓ I ACCIÓ 30 C1 En línia
2596 Personal amb Diversitat Funcional Intel·lectual LECTURA COMPRENSIVA 15 C2 i APF Presencial
2597 Personal amb Diversitat Funcional Intel·lectual MANEIG BÀSIC D'UN ORDINADOR 15 C2 i APF Presencial
2602 DG Justícia SIRAJ 2 15 A2, C1 i C2 Presencial
2603 DG Justícia ELS PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA: ESPECIAL REFERÈNCIA A L'EXECUCIÓ 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2605 DG Justícia CONCURS DE CREDITORS DE LES PERSONES JURÍDIQUES. ESPECIAL REFERÈNCIA AL PROCEDIMENT ESPECIAL PER A MICROEMPRESES 25 A2, C1 i C2 Telepresencial
2606 DG Justícia DRET CONCURSAL. REFERÈNCIA ESPECIAL AL CONCURS DE LES PERSONES FÍSIQUES. APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 2019/1023, SOBRE REESTRUCTURACIÓ D¿INSOLVÈNCIA 25 A2, C1 i C2 Telepresencial
2607 DG Justícia LA VÍCTIMA DEL DELICTE. NOVES REFORMES LEGISLATIVES 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2629 INVASSAT METODOLOGIES D'AVALUACIÓ DE RISCOS 15 A1, A2, B i C1 Presencial
2634 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació CENTRE DIGITAL COL.LABORATIU PER A PERSONAL NO DOCENT DE CENTRES EDUCATIUS 20 B, C1, C2 i APF Mixta telepresencial / en línia
2664 Presidència ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN LA GENERALITAT 15 A2, B, C1 i C2 Presencial
2665 Presidència FUNCIONS CONSULTIVA I CONTENCIOSA EN L'ADVOCACIA GENERAL DE LA GENERALITAT 20 A2, B, C1 i C2 Presencial
2666 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ÚS DE L'APLICACIÓ BAREDI PER A L'AVALUACIÓ DE LA DISCAPACITAT FÍSICA 25 A1 Telepresencial
2667 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ÚS DE L'APLICACIÓ BAREDI PER A L'AVALUACIÓ DE LA DISCAPACITAT PSÍQUICA 25 A1 Telepresencial
2668 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ÚS DE L'APLICACIÓ BAREDI PER A L'AVALUACIÓ DELS FACTORS CONTEXTUALS I PERSONALS DE LA DISCAPACITAT 15 A2 Telepresencial
2669 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ABORDATGE INTEGRAL DE LA DISFÀGIA EN L'ÀMBIT SANITARI 20 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2670 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge DEPENDÈNCIA: NOU PROCEDIMENT 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2671 Personal d'arxius, biblioteques i documentació SAVEX: SISTEMA ARXIVÍSTIC VALENCIÀ EN XARXA PER A LA GESTIÓ DELS ARXIUS CENTRALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. ACTUALITZACIÓ 2024 20 A1 i A2 Híbrida
2672 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ATENCIÓ PRECOÇ: INSTRUMENTS I ESTRATÈGIES DE VALORACIÓ 20 A1 i A2 Telepresencial
2673 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge DIETES BÀSIQUES EN UN CENTRE ASSISTENCIAL 15 C2 i APF Presencial
2674 Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge PROCESSOS I PROCEDIMENTS EN MATÈRIA D'ACOLLIMENT FAMILIAR 25 A1 i A2 Mixta telepresencial / en línia
2676 Personal TIC CONEIXEMENT DELS COMPONENTS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA GVA 15 A1, A2 i B Telepresencial
2677 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública ANÀLISI DE DADES IV 50 A1 Mixta presencial / telepresencial
2678 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública APLICACIÓ IPAGE: INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DELS BÉNS IMMOBLES DE LA GVA 25 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2679 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública PROCEDIMENTS REGISTRALS I CADASTRALS 30 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2680 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública LLEI 14/2003, DE 10 D'ABRIL, DE PATRIMONI DE LA GENERALITAT VALENCIANA. RÈGIM JURÍDIC DEL PATRIMONI DE LA GVA 25 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2681 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública LLEI 33/2003, DE 3 DE NOVEMBRE, DE PATRIMONI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 25 A1 i A2 Presencial
2682 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública DELIMITACIÓ IMMOBILIÀRIA. REPRESENTACIONS GRÀFIQUES GEOREFERENCIADES I LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT 20 A1, A2 i B Presencial
2683 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública EL PATRIMONI IMMOBILIARI DE LA GENERALITAT I L'IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP I AJD). DELIMITACIÓ AMB L'IMPOST DE VALOR AFEGIT. 25 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2684 Conselleria de Justícia i Interior ACTUALITZACIÓ PRÀCTICA PER A LA GESTIÓ DIÀRIA EN LA XARXA D'OAVD 20 A1 i A2 Presencial
2685 Conselleria de Justícia i Interior PRÀCTIC PER A L'ELABORACIÓ D'INFORMES DES DE LA XARXA D'OAVD 15 A1 i A2 Presencial
2686 Conselleria de Justícia i Interior PRÀCTIC INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA DES DE LA XARXA D'OAVD 30 A1 Presencial
2687 Conselleria de Justícia i Interior DRETS I PRESTACIONS SOCIALS EN L'ASSISTÈNCIA A VÍCTIMES DEL DELICTE 20 A1 i A2 Telepresencial
2688 Conselleria de Justícia i Interior ATENCIÓ A VÍCTIMES DE DELICTES SEXUALS DES DE LA XARXA D'OAVD 20 A1 i A2 Telepresencial
2689 Conselleria de Justícia i Interior VALORACIÓN PSICOSOCIAL DE LA IDONEIDAD A LA ADOPCIÓN 20 A1 i A2 Presencial
2690 Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme TURISME. NORMATIVA TURÍSTICA I ACTIVITAT INSPECTORA 15 A1, A2, B i C1 Presencial
2691 Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca AUDITORIA INTERNA. FORMACIÓ D'AUDITORS INTERNS SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 17025:2017 20 A1 i A2 Presencial
2692 Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme EL MODEL DE DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL·LIGENT 20 A1, A2, B i C1 Mixta presencial / telepresencial
2693 Conselleria de Sanitat GESTIÓ DE CONTINGUTS EN PORTALS WEB DEPENDENTS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 25 A1, A2, B, C1 i C2 En línia
2694 Conselleria de Sanitat NORMATIVA BÀSICA ORGANITZATIVA I RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL DEL SERVEI DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 36 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2695 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori CURS QGIS ESPECÍFIC D'OBRES HIDRÀULIQUES 30 A1 i A2 Presencial
2696 Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori MANEIG D'EINES GIS EN L'ÀMBIT DE LES EXPROPIACIONS. VISOR CARTOGRÀFIC DE LA GENERALITAT. QGIS EN L'ÀMBIT DE LES EXPROPIACIONS. 25 A1 i A2 Presencial
2697 ATV (Agència Tributària Valenciana) PROCEDIMENTS TRIBUTARIS. PROCEDIMENTS D'APLICACIÓ DELS TRIBUTS, PROCEDIMENT SANCIONADOR I PROCEDIMENTS DE REVISIÓ 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Mixta presencial / telepresencial
2698 ATV (Agència Tributària Valenciana) TRIBUTS CEDITS 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF Mixta presencial / telepresencial
2699 LABORA CONTRACTES DE TREBALL I INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL I L'AUTOOCUPACIÓ 25 A1 i A2 Telepresencial
2700 LABORA DINÀMIQUES DE GRUP, LUDIFICACIÓ I LA SEUA APLICACIÓ A LES ACCIONS GRUPALS PER A JOVES 25 A1 i A2 Telepresencial
2701 IVIA (Institut Valencià d'Investigació Agrària) RISCOS LABORALS EN LABORATORI QUÍMIC 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2702 IVIA (Institut Valencià d'Investigació Agrària) SEGURETAT VIÀRIA EN EL MANEIG DE VEHICLES I TRACTORS 15 A1, A2, B, C1, C2 i APF Presencial
2703 AVSF (Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària) INSPECCIONS AUDITORIES TÈCNIQUES SEGONS NORMA UNE-EN ISO/IEC 17020 I LA NORMA ISO 19011 25 A1 i A2 Presencial
2704 Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació SISTEMES D'ASSEGURAMENT INTERN DE QUALITAT, SEGONS EL MODEL AUDIT 20 A1 i A2 Presencial
2705 Fisioterapeutes ACTIVACIÓ I READAPTACIÓ PSICOMOTRIU EN GERIATRIA 16 A2 Presencial
2706 Fisioterapeutes MOBILITZACIÓ SEGURA TERAPÈUTICA DE LES PERSONES AMB DIFERENT NIVELL DE NECESSITATS DE SUPORT 16 A2, C1 i C2 Presencial
2707 Personal d'arxius, biblioteques i documentació CDU: CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL 25 A1, A2, B, C1, C2 i APF En línia
2708 Personal d'arxius, biblioteques i documentació SAVEX: SISTEMA ARXIVÍSTIC VALENCIÀ EN XARXA PER A LA GESTIÓ DELS ARXIUS DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER PART DEL PERSONAL ADMINISTRATIU. 20 C1 i C2 Híbrida
2709 Personal d'arxius, biblioteques i documentació CURS PRÀCTIC DE CATALOGACIÓ AMB RDA I MARC21 (II) 40 A1 i A2 En línia
2710 DG Justícia ATENCIÓ A LA CIUTADANIA EN L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 15 A2, C1 i C2 Telepresencial
2711 DG Justícia COOPERACIÓ JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATÈRIA CIVIL I PENAL 20 A2 i C1 Telepresencial
2712 DG Justícia ANTROPOLOGIA FORENSE 15 A1 i C2 Presencial
2713 DG Justícia ESTIMACIÓ MÈDIC FORENSE DE L'EDAT EN MENORS 15 A1 Telepresencial
2714 DG Justícia AVALUACIÓ DE LA DISCAPACITAT FÍSICA 20 A1 Telepresencial
2715 DG Justícia AVALUACIÓ DE LA DISCAPACITAT PSÍQUICA I SOCIAL 20 A1 i A2 Telepresencial
2716 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública PERFECCIONAMENT PER A LA INSPECCIÓ DE SERVEIS ACTUALITZACIÓ 2024 25 A1 Presencial
2717 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública AUDITORIA DE COMPLIMENT I OPERATIVA. ACTUALITZACIÓ 2024 25 A1 Presencial
2725 Arquitectura i Enginyeria EINES PER A L'AVALUACIÓ I GESTIÓ DE LA QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ 20 A1 i A2 Presencial
2726 Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca BONES PRÀCTIQUES EN LABORATORIS I BIOSEGURETAT 15 A1, A2, B, C1 i C2 Presencial
2727 Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca NOVES EINES TECNOLÒGIQUES PER AL MANEIG DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES 20 A1, A2 i C1 Presencial
2728 Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ORDENACIÓ DE LES EXPLOTACIONS RAMADERES I DELS NUCLIS ZOOLÒGICS A LA COMUNITAT VALENCIANA 25 A1 Presencial
2729 DG Justícia ACTUALITZACIÓ EN ELS PROTOCOLS D'ACTUACIÓ MEDICOFORENSE 20 A1 Telepresencial
2744 INVASSAT REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE COMPROVACIÓ SEGONS L'RD 689/2005 15 A1 i A2 Presencial
2746 Personal de manteniment MANTENIMENT GENERAL D'EDIFICIS PÚBLICS 30 C1, C2 i APF Mixta telepresencial / en línia
2747 Periodistes TÈCNIQUES AUDIOVISUALS PER A DIFUSIÓ INFORMATIVA I XARXES SOCIALS 30 A1 Telepresencial
2748 Periodistes COMUNICACIÓ DE CRISI 20 A1 Telepresencial
2753 Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública LA FUNCIÓ INTERVENTORA I EL CONTROL FINANCER PERMANENT EN EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT. ACTUALITZACIÓ 2024 15 A1 Presencial